چشم انداز
بونتی می کوشد با نام و خاطر نیک در قلب هر ایرانی در سراسر دنیا حضور، و به یکی از اولین انتخاب و برگزیده ذینعفان در صنایع چرم تبدیل و در افق 1400 گرفتن سهم 20 درصدی از بازارهای خاورمیانه با خلق ایده های نوآورانه با کیفیت جهانی باشد.

منو